طراحی سربرگ

طراحی سربرگ

 

طراحی سربرگ شرکت

 

از انواع طراحی های گرافیک طراحی سربرگ است. گاهی تصور می شود سربرگ مربوط به کسب کاری است که از دیسیپلین بسیار بسیار بالا برخوردار است. اما شرایط نشان می دهد گاهی یک بقال و سوپرمارکت دار نیز ممکن است احتیاج به داشتن سربرگی مناسب کسب و کار خود داشته باشد.

ادامه مطلب: طراحی سربرگ